โบสถ์คริสต์ หมายถึงศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในศาสนาคริสต์ โดยโบสถ์เป็นคำที่ใช้เรียกคริสตศาสนสถานโดยรวมๆ ทั้งหมด ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวัดในพระพุทธศาสนาหรือมัสยิดในศาสนาอิสลามในแง่ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในแทบทุกชุมชนของบรรดาผู้นับถือศาสนานั้นๆ อาศัยอยู่ สำหรับประเทศไทยมีวัดในพระพุทธศาสนาประมาณ 41,310 วัด

และมัสยิดในศาสนาอิสลามมีอยู่ประมาณ 3,943 มัสยิด ส่วนโบสถ์คริสต์มีอยู่ประมาณ 5,789 โบสถ์ที่เขียนมาข้างต้นนั้นเพื่อที่จะเรียนท่านผู้อ่านว่า ปัจจุบันเกิดปรากฏการณ์การประกาศขายโบสถ์คริสต์เกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งในยุโรปและอเมริกา เนื่องจากอัตราคนไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าและไม่มีศาสนาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โบสถ์คริสต์ไม่ค่อยมีคนไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนา การรับบริจาคก็ลดลงไปมาก ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของโบสถ์แบบว่าไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาโบสถ์ และเงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจำโบสถ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายของบาทหลวงและศาสนาจารย์